Integritetspolicy

Innehållsförteckning

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns denna integritetspolicy. I den berättar mer vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd (GDPR). Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

1. Personuppgiftsansvarig

Entreprenadrådet i Sverige AB, organisationsnummer 559134-6407, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 070-565 66 36 alternativt via mejl på kansli@er.se.

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder, e-postadresser, företagstillhörighet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

3. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

 • När du ansöker och blir antagen som medlem i Entreprenadrådet, samlar vi in information om namn, befattning, företagstillhörighet, kontaktuppgifter samt om du önskar synas på er.se.
 • När du anmäler dig eller blir anmäld av någon kollega till någon av våra utbildningar eller föreläsningar, via hemsida, telefon eller e-post, samlar vi in information om namn, personnummer, befattning, företagstillhörighet, kontaktuppgifter, region och ev matallergier/specialkost.
 • När du som anmäler dina medarbetare/kollegor till någon av våra utbildningar eller föreläsningar, samlar vi information om namn, befattning, företagstillhörighet och kontaktuppgifter.
 • När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, eller kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi endast in information om namn, kontaktuppgifter och region.
 • När du startar eller deltar vid ett event eller någon annan aktivitet samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och debiteringsuppgifter.
 • När du begär offert eller engagerar oss för konsultuppdrag, samlar vi in information om namn, befattning, företagstillhörighet och kontaktuppgifter.
 • När du ansöker om en ledig tjänst hos Entreprenadrådet samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och meriter.


Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Som medlem sparas dina personuppgifter tills du säger upp ditt medlemsskap och normalt 5 år efter det. I annat fall sparas de normalt i upp till 5 år efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om du förnyar din utbildning hos oss, eller om vi måste det för att kunna bevisa en viss behörighet i samband med någon av våra behörighetsutbildningar eller om det är enligt lag.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår utbildningsdatabas/system och därefter använder vi dem för att administrera utbildningar, hantera de tjänster du beställt av oss, skicka information och uppdateringar samt föra statistik. Vi kompletterar även personuppgifterna med information för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person. Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte berätta mer om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon, samt för uppföljning och utveckling av Entreprenadrådets verksamhet.

När du ansöker om en ledig tjänst använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem, men intressanta ansökningar kan komma att sparas även efter rekryteringsperioden.

5. Vem tar del av dina personuppgifter?

Entreprenadrådet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Entreprenadrådets räkning, t ex IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då Entreprenadrådet som är ansvarig för behandlingen.

I de fall personuppgifter lämnas vidare, finns så kallat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Entreprenadrådet och motpart.

Dina uppgifter kommer inte att behandlas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge.

6. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

7. Dina rättigheter

7.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

7.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Entreprenadrådet kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

7.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Entreprenadrådets verksamhet sker för att uppfylla Entreprenadrådets berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

7.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

 1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
 3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
 4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 7.3 ovan.


En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

7.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

8. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Entreprenadrådets behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

9. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på er.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan Entreprenadrådet också komma att informera om ändringarna via t ex e-post.

10. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp.

Du når oss på telefon 070-565 66 36 alternativt via e-post på kansli@er.se.

Vår postadress är:
Entreprenadrådet i Sverige AB
Hackåsgränd 6
162 64 Vällingby

Den här sidan använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats!